Home

Wybór oferty olej opałowy

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Nr postępowania: ZOZ/ZP/01/2011


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania o cenę, na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni w Przychodni w Polanowie

Działając na podst. Art. 69 oraz art. 91, ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że po złożeniu ofert dodatkowych w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę cenową złożyło:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne
„ROLMASZ” Sp. z o.o.
76-200 Słupsk
ul. Grunwaldzka 1                                                 - za cenę 3,85 zł brutto za 1 litr.

Oferta w/w została wybrana jako najkorzystniejsza ponieważ spełniała wszystkie warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawierała najniższą cenę.

 


Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Polanowie
Marek Stachowicz