Home

Konkurs ofert na lekarza POZ

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W POLANOWIE

76-010 Polanów ul. Bobolicka 4 tel/fax 94/3188600

 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. nr 112 poz. 654), przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

i zaprasza do składania ofert

 

na przejęcie obowiązków wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej przez:

  • 1 lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni w Polanowie

Umowa na udzielanie świadczeń w zakresie opieki w/w zostanie zawarta na czas określony od 1 sierpnia 2016r. do 31 lipca 2019r.

 

Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego w Polanowie ul. Bobolicka 4, pok. nr 9 w godz. 730 – 1500 w dni robocze lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.zozpolanow.pl / w zakładce aktualności.

 

Termin składania ofert: 27 lipca 2016r. godz.1100

Termin otwarcia ofert: 27 lipca 2016r. godz.1130

Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: w terminie 3 dni od daty złożenia ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zozpolanow.pl / w zakładce aktualności oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Polanowie ul. Bobolicka 4.

 

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym formularzu w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej. Nie otwierać przed 27 lipca 2016r. do godz.1130

 

Organizator konkursu informuje, że:

  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert,

  • Zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny,

  • Ofertom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 wyżej wymienionych przepisów.

 

Załączniki:

1.Formularz ofertowy

2. Szczegółowe warunki

 

 

Dyrektor ZOZ Polanów

Lek. med. Marek Stachowicz