Home

Konkurs ofert ambulans

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLANOWIE
76-010 Polanów ul. Bobolicka 4 tel/fax 94/3188600

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. nr 112 poz. 654), przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 (Dz. U. z 2008r. nr 210 poz. 2135 z późn. zm.), ustawy z dnia 8.09.2006r. o Państwowym ratownictwie medycznym art.36 ust.3 (Dz.U. nr 191, poz. 1410 z póżn. zm.), ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym art.95a ust.1 pkt 1 i 2, art.122 ust.2, art.124 ust.2.

OGŁASZA KONKURS OFERT
i zaprasza do składania ofert

na usługi kierowcy ambulansu ratownictwa medycznego w zespole wyjazdowym typu „P” Ratownictwa Medycznego przy ZOZ Polanów

Wykonywanie usług kierowcy ambulansu medycznego – Zespołu ratownictwa medycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Polanowie odbywać się będzie na podstawie harmonogramu / grafiku, w ilości 33% godzin dyżurów w rozliczeniu miesięcznym – oferta dla 1 kierowcy.

Przewiduje się zawarcie umowy na okres 36 miesięcy.

Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego w Polanowie ul. Bobolicka 4, pok. nr 9 w godz. 730 – 1500 w dni robocze lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.zozpolanow.pl / w zakładce aktualności.

Termin składania ofert: 17 czerwca 2016r. godz.1100
Termin otwarcia ofert: 17 czerwca 2016r. godz.1400
Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: w terminie 1 dnia od daty złożenia ofert
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zozpolanow.pl / w zakładce aktualności oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Polanowie ul. Bobolicka 4.

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym formularzu w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem
„Konkurs ofert na usługi kierowcy ambulansu ratownictwa medycznego. Nie otwierać przed 17 czerwca 2016r. do godz.1400”

Organizator konkursu informuje, że:
• Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert,
• Zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny,
• Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach okreś1.lonych w art. 153 i 154 wyżej wymienionych przepisów.

Załączniki:
1. Oferta
2. Projekt umowy
3. Szczegółowe warunki

 Dyrektor ZOZ w Polanowie
Lek. med. Marek Stachowicz