Home

Konkurs ofert pielęgniarka

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLANOWIE
76-010 Polanów ul. Bobolicka 4 tel/fax 94/3188600

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. nr 112 poz. 654), przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
i zaprasza do składania ofert

na przejęcie obowiązków wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarki w gabinecie zabiegowym oraz w punkcie szczepień w Przychodni w Polanowie.

Umowa na udzielanie świadczeń w zakresie opieki w/w zostanie zawarta na czas określony od 01 czerwca 2016r. do 31 maja 2019r.

Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego w Polanowie ul. Bobolicka 4, pok. nr 9 w godz. 730 – 1500 w dni robocze lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.zozpolanow.pl / w zakładce aktualności.

Termin składania ofert: 25 kwietnia 2016r. godz.1100
Termin otwarcia ofert: 25 kwietnia 2016r. godz.1130
Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: w terminie 2 dni od daty złożenia ofert
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zozpolanow.pl / w zakładce aktualności oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Polanowie ul. Bobolicka 4.

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym formularzu w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne zakresie Pielęgniarki w gabinecie zabiegowym oraz w punkcie szczepień
nie otwierać przed 25 kwietnia 2016r. do godz.1100”

Organizator konkursu informuje, że:
• Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert,
• Zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny,
• Ofertom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach okreśolonych w art. 153 i 154 wyżej wymienionych przepisów.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Szczegółowe warunki konkursu ofert
3. Projekt umowy 

 


Dyrektor ZOZ w Polanowie
Lek. med. Marek Stachowicz