Home

Konkurs ofert na usługi medyczne

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLANOWIE
76-010 Polanów. ul. Bobolicka 4 tel./fax 94/3188 399

Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. nr 112 poz. 654) oraz przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) tj. art.140, art. 141, art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art.153 i art. 154 ust.1 i 2.

OGŁASZA KONKURS OFERT

na usługi medyczne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez
PIELĘGNIARKI SYSTEMU w zespole wyjazdowym typu „P”
Ratownictwa Medycznego przy ZOZ Polanów

Świadczenia udzielane będą:
W systemie pracy całodobowej wg harmonogramu.


Przewiduje się zawarcie umowy na okres 36 miesięcy.

Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego w Polanowie ul. Bobolicka 4, pok. Nr 9 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.zozpolanow.pl

Termin składania ofert: 25 listopada 2013r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 25 listopada 2013r. godz. 11:30
Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: w terminie 2 dni od daty złożenia ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zozpolanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Polanowie ul. Bobolicka 4.

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym formularzu w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem „Oferta na świadczenia medyczne w zakresie pielęgniarki systemu – nie otwierać przed 25 listopada 2013r. do godz. 11:30”

Organizator konkursu informuje, że:
- termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert,
- zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny,
- oferentom , których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art.153 i 154 wyżej wymienionych przepisów.


Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Szczegółowe warunki konkursu ofert
3. Projekt umowyDyrektor ZOZ w Polanowie